products

Əhəng

image description

Xüsusi siloslarda saxnalınır.
Tonla satılır və xüsusi maşınlarda daşınır.


Yanmış kristal əhəngin istifadə olunduğu sahələr:
Əlvan metallurgiya – təmizləyici komponent olaraq istifadə olunur.


Şəkər sənayəsi – difuziya şirəsindən qeyri-şəkərin dəqiqləşdirilməsi və aradan qaldırılması prosesində önəmli bir rol oynayır.


Tullantı sənayesi – toksik sənaye tullantılarının zərərsizləşdirilməsi prosesində su ilə qarışdırılmış əhəng məhlulu tullantılar yandırılan zaman püskürdülərək ayrılan tüstünün tərkibindəki zərərli maddələrin konsentrasiyasının aşağı salınmasında istifadə edilir.

Polad sənayesi – polad istehsalının poladəritmə mərhələsində sobadan xaric olunan maye metalın tərkibinə əhəng qatılır ki, filiz metaldan ayrılsın və sonda polad yerli və beynəlxalq standartlara cavab versin.

 

Yanmış üyüdülmüş əhəngin istifadə olunduğu sahələr:

İnşaat materiallarının istehsalı – silikat kərpic, məsaməli hörgü bloku, quru inşaat qatqılarının istehsalatında, fasad işlərində və s. yerlərdə istifadə olunur.


Ətraf mühitin qorunması – istehsalatda havaya çıxan zərərli maddələrin təmizlənməsində,kanalizasiya sularının təmizlənməsində, ətraf mühütün mühafizəsində istifadə edilir.

Yanmış üyüdülmüş əhəng həmçinin şüşə sənayesi və kağız istehsalında da istifadə olunur.
 

yanmish

Xüsusi kisələrdə saxnalınır və satılır
Kisələrin həcmi : 25 kq, 1 ton

Sönmüş əhəng – müəyyən fraksiyalı əhəng yandırıldığdan, toz şəkilinə çevirildikdən sonra su vasitəsi ilə söndürməklə əldə olunur. Xarici görünüşə görə sönmüş əhəng ağ toz şəklində olur, əsasən kisələrə qablaşdırılır, istifadə sahəsi tikinti və kənd təsərufatı səhəsi sayılır.
Tikintidə əhəng aşağıdaki sahələrdə istifadə olunur:
Müxtəlif qatqılarda, kərpiç və qazobeton (qazosilikat) blokların istehsalında.
Kənd təsərufatı sahəsidə sönmüş əhəng tükəticisi kimi heç də geri qalmır.
Sönmüş əhəng hər yerdə torpaq və heyvandarlıq fermaları kimi yerlərin dezinfeksiyasında istifadə olunur.

Yol inşaatı
Əhəng qruntun sabitləşdirilməsində və yaxşılaşdırılmasında istifadə olunur. Kalsium oksidin yüksək reaksiyaya girmə qabiliyyətinə görə əhəng suyu qruntdan kənarlaşdırır, beləliklə, sabitlik və şaxtaya davamlılıq artır. İnşaat əhəngi yol cəkilişinin bütün təbəqələrində istifadə olunur.

Bir çox sahələrdə sönmüş əhəngi su xəttlərinin təmizlənməsində və zibillərin yandırılmasında istifadə edilir, buda ətraf mühütün korlanmasının qarşısını alır.

Bundan əlavə, sönmüş əhəng aşağıdakı sahələrdə də istifadə olunur:

 • Şoran torpaqların neytrallaşması
 • Kağız istehsalı
 • Şüşə sənayesi
 • Yüngül suvağın alınması
 • Daxili suvaq
 • Şəkər sənayesi
 • Balıq sənayesi
 • Ətraf mühitin reabilitasiyası
 • Yol inşaatı
 • Suyun tərkibindəki lildən təmizlənməsi
 • Kənd Təsərrufatı sahəsi
 • Boya istehsalatı
 • Kimya sənayesi
 • Mədənçilik
 • Səhiyyə
 • Qida sənayesi
sonmush