MƏHSULLAR

Əhəng

image description

Xüsusi siloslarda saxnalınır.
Tonla satılır və xüsusi maşınlarda daşınır.

İstifadə olunan sahə:
Metallurgiya- təmizləyici komponent olaraq istifadə olunur.
Şəkər sənayəsi – difuziya şirəsindən qeyri-şəkərin dəqiqləşdirilməsi və aradan qaldırılması prosesində önəmli bir rol oynayır.
İnşaat materiallarının istehsalı – silikat kərpiç, qazobeton, quru inşaat qatqılarının istehsalatında, fasad işlərində və s. yerlərdə istifadə olunur.
Ətraf mühitin qorunması – istehsalatda havaya çıxan zərərli maddələrin təmizlənməsində,kanalizasiya sularının təmizlənməsində, ətraf mühütün mühafizəsində istifadə edilir.

Yol inşaatı
Əhəng qruntun sabitləşdirilməsində və yaxşılaşdırılmasında istifadə olunur. Kalsium oksidin yüksək reaksiyaya girmə qabiliyyətinə görə əhəng suyu qruntdan kənarlaşdırır, beləliklə, sabitlik və şaxtaya davamlılıq artır. İnşaat əhəngi yol cəkilişinin bütün təbəqələrində istifadə olunur.

yanmish

Xüsusi kisələrdə saxnalınır və satılır
Kisələrin həcmi : 25 kq, 1 ton

Sönmüş əhəng – müəyyən fraksiyalı əhəng yandırıldığdan, toz şəkilinə çevirildikdən sonra su vasitəsi ilə söndürməklə əldə olunur. Xarici görünüşə görə sönmüş əhəng ağ toz şəklində olur, əsasən kisələrə qablaşdırılır, istifadə sahəsi tikinti və kənd təsərufatı səhəsi sayılır.
Tikintidə əhəng aşağıdaki sahələrdə istifadə olunur:
Müxtəlif qatqılarda, kərpiç və qazobeton (qazosilikat) blokların istehsalında.
Kənd təsərufatı sahəsidə sönmüş əhəng tükəticisi kimi heç də geri qalmır.
Sönmüş əhəng hər yerdə torpaq və heyvandarlıq fermaları kimi yerlərin dezinfeksiyasında istifadə olunur

Bir çox sahələrdə sönmüş əhəngi su xəttlərinin təmizlənməsində və zibillərin yandırılmasında istifadə edilir, buda ətraf mühütün korlanmasının qarşısını alır.

sonmush